Ето как можете да предотвратите прекъсване на снабдяването!

Информация за битови клиенти относно предвиденото от закона прекъсване на снабдяването и предложение за споразумение за предотвратяване на спиране за битови клиенти (§
41 b параграф 2 от германския Закон за енергийната промишленост (EnWG); § 19 параграф 3 и
5 от германската Наредба за общите условия за доставка на ток и газ на битови потребители (Strom- und GasGVV); § 118 b параграф 5 и 7 от германския Закон за енергийната промишленост (EnWG)). Вие отговаряте на критериите за „битов клиент“, когато Ви снабдяваме
като потребител или бизнес клиент с не повече от 10 000 kWh за промишлено потребление
на година.

 

По принцип важи: Трябва да плащате сметките и вноските си навреме, т.е. в посочения срок за изпълнение на
задължението. Моля, от сега нататък не изчаквайте
напомнителното писмо
с предупреждение за спиране, защото тогава за Вас
възникват удръжки, свързани с просрочването на плащането. Освен това систематични напомнителни
писма водят до това, в бъдеще да изискваме от Вас
авансово плащане.

 

Вие сте получили предупреждение за прекъсване на снабдяването (предупреждение за
спиране/покана за изпълнение на задължението)? Ето какво следва:

 

С напомнителното писмо сме съобщили, че прекъсваме
снабдяването. Причина за това е просрочено вземане
за възникнали разходи за потребление. Точната дата
за срока на плащане е посочена на първите страници
на това писмо.


Незабавно платете просрочените суми или ни се обадете, за да можем да намерим съвместно решение.
Освен незабавното плащане Вие, като битов клиент,
имате различни възможности за предотвратяване на
прекъсването на снабдяването (блокиране на Вашия
брояч):


Важно: Моля, обърнете внимание, че предотвратяването на прекъсването на снабдяването не Ви освобождава от Вашите задължения за плащане. Ние ще предявим нашето вземане също и по съдебен път, изискващ
заплащане на разноските от Вас.

 

1. Ако във Вашия случай спирането представлява прекомерна мярка, незабавно ни уведомете в писмен вид
чрез имейл на адрес inkassomanagement@enercity.de.
Този имейл трябва да съдържа кратко описание на
конкретните обстоятелства и съответни доказателства за това, че във Вашия случай спирането представлява прекомерна мярка. Такъв би бил случаят особено когато възниква опасност за Вашите
живот и здраве, респ. за живота и здравето на близките Ви, които живеят в едно домакинство с Вac.

 

Подходящи доказателства могат да бъдат например:
• медицински свидетелства за тежко заболяване на
Вас самите и/или на Вашите деца
• копие на актовете за раждане или документите за
легитимация на Вашите непълнолетни деца
• потвърждение от Адресната служба, че децата
живеят във Вашето домакинство

 

2. Сключване на споразумение за плащане на вноски
(Споразумение за предотвратяване на спиране
съгласно § 19 параграф 5 от германската Наредба за
общите условия за доставка на ток и газ на битови
потребители (Strom- und GasGVV), респ. § 118 b параграф
7 от германския Закон за енергийната промишленост
(EnWG) – образец на нашата безлихвена оферта за Вас,
като битов клиент, ще намерите на helpcenter.enercity.
de – ключова дума: Abwendungsvereinbarung (Споразумение за предотвратяване на спиране)

 

Можете да проверите безплатно дали съответният
център за работа (Jobcenter), съответната местна
агенция за социално подпомагане или друга консултантска служба може да Ви окаже съдействие –
директно или чрез друга местна служба. За услуги
съгласно Социалния кодекс (SGB) за минимална социална
издръжка по принцип можете да подадете молба в
Социалния отдел (Fachbereich Soziales), респ.