Odbiorco, uniknij odłączenia mediów w swoim gospodarstwie domowym!

Informacje dla klientów indywidualnych dotyczące zapowiadanego przerwania dostawy mediów
i oferta umowy o rozłożenie płatności na raty dla klientów indywidualnych (§ 41 b ust. 2 ustawy EnWG;
§ 19 ust. 3 i 5 rozporz. StromGVV i GasGVV; 118 b ust. 5 i 7 ustawy EnWG). Zaopatrywanym przez nas
klientem indywidualnym jest konsument lub klient prowadzący działalność gospodarczą, którego
roczne zużycie energii w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 10 000 kWh.

 

Podstawowe zasady: Faktury i zaliczki należy opłacać
punktualnie, czyli przed upływem podanego terminu
płatności. Następnym razem prosimy nie odwlekać płatności
do momentu otrzymania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o odłączeniu, ponieważ generuje to odsetki. Konieczność regularnego wysyłania odbiorcy wezwań do zapłaty
skutkuje ponadto tym, że w przyszłości żądamy od niego
zaliczek na poczet dostawy mediów.

 

Otrzymali Państwo powiadomienie o planowanym przerwaniu dostawy mediów (ostrzeżenie
o odłączeniu/wezwanie do zapłaty)? Oto dalsze
kroki:

W wezwaniu do zapłaty zapowiedzieliśmy przerwanie
dostawy mediów. Jest to spowodowane upływem terminu
spłaty należności z tytułu zużycia. Dokładny termin
płatności podany jest na pierwszych stronach tego pisma.


Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległych opłat lub
skontaktowanie się z nami w celu wspólnego ustalenia alternatywnego rozwiązania. Oprócz natychmiastowego dokonania płatności jako klient indywidualny mają Państwo kilka
możliwości uniknięcia przerwania dostawy mediów (blokady
licznika):


Ważne: prosimy mieć na uwadze, że podjęcie środków
zapobiegających przerwaniu dostawy mediów nie zwalnia
odbiorcy z uregulowania ciążących na nim zobowiązań płatniczych. Możemy również dochodzić naszych wierzytelności
na drodze sądowej, co generuje dodatkowe koszty dla
odbiorcy

 

1. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w formie
pisemnej w sytuacji, jeśli w Państwa przypadku odłączenie
mediów spowoduje niewspółmierne konsekwencje , przesyłając wiadomość e-mail na adres inkassomanagement@enercity.de. Ta wiadomość musi zawierać krótki opis
konkretnych okoliczności oraz odpowiednie zaświadczenia,
jeśli odłączenie mediów w Państwa przypadku będzie działaniem powodującym niewspółmierne konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
odbiorcy lub członków jego rodziny, mieszkających w tym
samym gospodarstwie domowym.

 

Stosowne zaświadczenia to na przykład:
• zaświadczenia lekarskie o poważnej chorobie odbiorcy
i/lub jego dzieci
• kopia aktów urodzenia lub dowody tożsamości nieletnich
dzieci odbiorcy
• zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające,
że dzieci mieszkają w gospodarstwie domowym odbiorcy

 

2. Zawarcie umowy o rozłożenie płatności na raty
(niem. Abwendungsvereinbarung zgodnie z § 19 ust. 5 rozporz.
StromGVV i GasGVV bądź §118 b ust. 7 ustawy EnWG) – wzór
naszej bezodsetkowej oferty dla klientów indywidualnych
można znaleźć na stronie helpcenter.enercity.de – słowo
kluczowe: Umowa o rozłożenie płatności na raty

 

Bezpłatnie mogą Państwo sprawdzić, czy – w zależności od
odpowiedzialności – mogą Państwo otrzymać pomoc bezpośrednio z jobcenter, lokalnego ośrodka pomocy społecznej
lub innego punktu konsultacyjnego, czy też z innych ośrodków
publicznych. Wnioski o przyznanie świadczeń społecznych
udzielanych zgodnie z kodeksem społecznym (SGB) w celu
zapewnienia minimalnych środków do życia z reguły można
składać w departamencie spraw społecznych bądź w urzędach ds. pomocy społecznej.